Projecten  - Routeez


Routeez

    Favoriet


  Wevelgem  
  


€150.000 gefinancierd

86 investeerders

300%
€50.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Card image cap


Mobiele zorgactiviteiten inplannen vormt een ingewikkelde puzzel. De experten van Punfyre ontwikkelen Routeez om te voldoen aan de specifieke noden bij het vervoer van patiënten, thuisverpleging en gezinszorg

Via artificiële intelligentie wijzigen zorgplanningen dynamisch tijdens de route, met betere zorg voor de patiënt en tijd- en kostenbesparing voor de zorgorganisatie als resultaat. Verschillende spelers in de zorgsector, met onder meer het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, maken al gebruik van software van dit jonge techbedrijf. 

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement Bruto rente (jaarlijks)  
- Roerende voorheffing  
Netto interest (jaarlijks)  
+ Belastingskrediet  
Totale netto rente (jaarlijks)  
  Kenmerken Looptijd  
Minimale investering  
Maximale investering  
Terugbetaling  
Waarborg  
Achtergesteld  
Crowdlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Punfyre maximaal €150.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Routeez is het eerste platform voor routeoptimalisatie specifiek voor mobiele zorg
 • De tool is een nieuw product van Punfyre, met domeinexpertise in software en API’s voor duizenden zorgprofessionals 
 • Pilootprojecten met gevestigde organisaties zoals het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen  
 • Op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €150.000 om het laatste ontwikkelingsstadium van Routeez af te ronden en het product op de markt te brengen  
 • Investeren kan via de winwin- en de crowdlening


Waarom Routeez?

Bij het vervoer van patiënten, thuisverpleging en gezinszorg moeten heel wat parameters in rekening gebracht worden. Het dienstrooster en de afstand spreken voor zich, maar de zorgsector genereert ook specifieke noden. 

Bestaande logistieke oplossingen kampen met te veel beperkingen. Standaard track & trace, waar bijvoorbeeld postorderbedrijven gebruik van maken, mist menselijke parameters zoals zorgzwaarte, duurtijd en de persoonlijke voorkeur van patiënten. 

"Met Routeez combineren wij als softwareplatform zorgparameters, routeplanning en kunstmatige intelligentie om zo tot doeltreffende en mensvriendelijke zorgplanning te komen.” - Levi Van Zele, oprichter en ontwikkelaar Routeez


Activiteit

De oplossing kan zich dynamisch aanpassen aan actuele situaties en speelt in op specifieke noden tijdens de zorgroutes. Zo biedt Routeez de beste mogelijke ondersteuning voor verschillende spelers in de sector. Het platform coördineert en optimaliseert aangepast zorgvervoer voor patiënten met specifieke behoeften en verbetert de ervaring bij thuisverpleging en gezinszorg

Hoe werkt dit? Routeez maakt gebruik van artificiële intelligentie en real-time updates. Het verschil met andere oplossingen op de markt zet zich verder in maatwerk voor de sector: 

 • Logistieke parameters worden in kaart gebracht zoals het dienstrooster en de afstand
 • Input van de zorgkundige: hoe zwaar is een behandeling? Hoeveel tijd moet een zorgkundige uitrekken? 
 • Voorkeuren van de patiënt, zoals wisselende beschikbaarheid 

Daarnaast heeft Routeez de troef van integraties op bestaande systemen.


Team

Levi Van Zele is de oprichter van Punfyre. Zijn bedrijf helpt duizenden zorgprofessionals om hun organisatie digitaal te beheren. Naast software en API-oplossingen, bracht Punfyre met Amicimi een discrete alarmknop op de markt. 

Naast Levi werken software developer Kenny Dorme en business developer Pieter-Jan Beauprez verder aan innovatieve producten in de zorgsector, waarvan Routeez het meest recente is. 

Pieter-Jan Beauprez, Levi Van Zele en Kenny Dorme 


Tractie

In het aangepaste zorgvervoer zijn meer dan 25.300 chauffeurs actief, naast de talloze vrijwilligers met hun eigen wagen. Ook de 17.700 zelfstandige thuisverpleegkundigen die tientallen stops per dag maken en werknemers in de gezinszorg (meer dan 25.000 personen in dienst van 180 organisaties) kunnen hun workflow optimaliseren en kosten besparen met Routeez. 

“We proberen ons maximaal te schikken naar de wensen van de patiënt maar merken we dat we veel tijd verliezen door om te rijden en bezoeken soms onlogisch moeten verdelen onder verschillende verpleegkundigen. Het aantal zorgvragen is groter dan de capaciteit en alle handen aan bed moeten efficiënt ingezet worden. Last-minute wijzigingen moeten manueel en soms laat op de avond doorgevoerd worden: het inplannen neemt zo dagelijks 45 min tot 1u30 in beslag.”- Quinten Pieters, zelfstandig thuisverpleegkundige, Thuisverpleging Lovendegem


Ook grote spelers in de sector zoals het Wit-Gele Kruis Oost Vlaanderen zien de innovatie graag tegemoet. 

“Zorgplanning is een zeer complex gebeuren, zowel personeelsplanning als patiëntenplanning moeten op elkaar afgestemd worden. De toenemende personeelsschaarste, de stijgende verwachtingen van de patiënten en de meer technische zorgen maken het alsmaar moeilijker om alles op een goede kwalitatieve manier rond te krijgen. We moeten de expertise van onze mensen zo efficiënt mogelijk benutten als we de patiënten zo lang mogelijk thuis willen laten wonen en verzorgen.” - Peter Rasschaert, Directeur Zorg, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen


Investeer mee!

In de nabije toekomst brengt het team Routeez op de markt. In deze fase wordt het product gefinaliseerd en worden pilootprojecten opgezet om het product aan real-life situaties te onderwerpen. 

Ook zoekt het management nieuwe teamleden: de aanwervingen van software developers, een tweede business developeradmin support en marketingverantwoordelijke staan op de roadmap

WinWinner maakt deel uit van de financieringsmix voor deze plannen, samen met een banklening en een subsidiedossier (voor gedetailleerde info, zie de tab ‘Financiële gegevens’). 

Met minimaal €50.000 en maximaal €150.000 via deze crowdlendingcampagne wil de onderneming deze plannen versneld uitvoeren. 

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 5,25% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 8% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar, jaarlijks aflossing met één jaar kapitaaluitstel. Aangezien Punfyre in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Punfyre houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €50.000 niet wordt bereikt vóór 14 maart 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) bij de crowdlening: de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op het eerste jaar kapitaaluitstel na) en bij de winwinlening: de terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 150.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 150.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (bevriezing van dit bedrag voor aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2024). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. 
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Financieel

Bijlagen

Updates

Vliegende start   24-01-2023

Amper twee weken ver en Routeez heeft nu al bijna het maximumbedrag in het vizier.


59 investeerders geloven in het potentieel van deze jonge techonderneming uit Wevelgem en kenden reeds een achtergestelde lening toe. 

Om de software volledig op punt te stellen, nam Routeez crowdlending op in haar financieringsmix. De campagne bij WinWinner wordt gekoppeld aan een subsidiedossier en een banklening.


We bedanken alvast alle investeerders tot nu toe voor hun vertrouwen in dit project!


Ook nog investeren in de groeiplannen van dit team? De campagne loopt af bij het behalen van het maximumbedrag van €150.000. De teller staat nu al op €115.500, dus zorg dat je er op tijd bij bent. 

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
We zijn eraan begonnen!   12-01-2023

De campagne van Routeez staat actief op ons platform!

Vanaf nu kan je dus investeren in deze onderneming uit Wevelgem.


Neem gerust een kijkje op de campagnepagina om de activiteiten, groeiplannen en financiële toelichting door te nemen.


Veel succes aan founder Levi Van Zele en zijn team!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach€150.000 gefinancierd

86 investeerders

300%
€50.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening

tot 8% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Klaar om te investeren in Routeez?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner