image Expo Sport Media

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Expo Sport Media

Expo Sport Media zorgt voor sponsoring met impact in sportaccommodaties. Met videoschermen in eigen beheer kunnen sportverenigingen hun lokale sponsors meer aanbieden dan klassieke boarding en reclame, terwijl ze zelf de dynamische content beheren.

Dit gepatenteerde concept is een blikvanger in meer dan 100 verschillende kantines en sporthallen verspreid over Vlaanderen. Het uithangbord en ambassadeur van deze onderneming? Jean-Marie Pfaff.

Bedrijfsnaam Grepi Technics (commerciële naam: Expo Sport Media)
Oprichtingsdatum 26/05/2008
BTW-nummer BE0898.121.614
Vennootschapsvorm BV
Locatie Sweynbeerstraat 29, 1982 Zemst
Activiteit Digitale lokale sponsoring
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Expo Sport Media maximaal €100.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Leasen of kopen van schermen met software waarop reclame van lokale sponsors getoond wordt
 • Meer dan 100 aangesloten sportclubs, goed voor meer dan 500 schermen in Vlaanderen
 • Sterk geëngageerde founder, met promotie van lokale kmo’s en reële opbrengsten voor lokale sportclubs als drijfveer
 • De methode en de infrastructuur voor het weergeven van content bevat patenten
 • Op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €100.000 om een ervaren salescollega aan te nemen om het nationaal adverteerdersprogramma uit te rollen
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening


Waarom Expo Sport Media? 

Kleinere sportclubs kunnen steeds een extra inkomstenbron gebruiken om hun (jeugd)werking te bekostigen. Via de videoschermen van Expo Sport Media kunnen sportclubs hun lokale sponsors meer waar voor hun geld bieden dan bij een klassiek statisch paneel en duurdere social media-campagnes.

“Tussen het eerste contact en installatie zat amper 24u. Een welgemeende merci." - Karl Vannieuwkerke, sportpresentator en ondervoorzitter KSV Diksmuide


Activiteit

Expo Sport Media installeert projectieschermen bij sportclubs en verenigingen. Zij betalen een vaste opstart- en activatiekost en een jaarlijkse licentievergoeding

"Daarna hebben ze via een eenvoudig drag&drop-dashboard alle touwtjes zelf in handen. Verenigingen bepalen zelf welke sponsors op welk moment getoond worden en hoe lang een advertentiecampagne duurt. Ook kunnen ze clubinformatie makkelijk weergeven, zoals de aankondiging van een evenement of een prijslijst.” - Gregory Verdonck, oprichter ESM


Team

Oprichter Gregory Verdonck is zelf nota bene geen voetbalfan, maar wel gebeten door digital signage, digital out-of-home advertising en marketing. Expo Sport Media ontstond bij lokale voetbalclub Kalmthout in 2016, waarna Gregory zijn idee verder optimaliseerde. Drie jaar later richtte hij zijn merk op om meerwaarde te creëren voor sportclubs, sponsors en de bredere lokale community.


Oprichter Gregory Verdonck met ambassadeur Jean-Marie Pfaff

Naast het dagelijkse bestuur is Gregory ook verantwoordelijk voor de sales in Oost- en West-Vlaanderen en Limburg. Zijn salesteam bestaat verder uit Danny Van Heybeeck (de eerste klant via Kalmthout SK) in Antwerpen, Stefanie De Mol in Brabant en Sacha Koulberg en Robert De Mol in Wallonië.

Verder heeft het team een vaste installatietechnicus in dienst. Jean-Marie Pfaff is een graag gezien uithangbord van Expo Sport Media en staat het team graag bij op beurzen en met zijn contacten in de sportwereld. 


Tractie

In elke uithoek van Vlaanderen vind je wel een kantine of sporthal die uitgerust is met de schermen van het team van Gregory. Inmiddels zijn 116 clubs aangesloten, goed voor meer dan 500 verkochte (of geleasede) tv-schermen

Lokaal verankerde verenigingen zijn het doelpubliek, maar ook bij Beerschot, Westerlo, Moeskroen en Futsal Anderlecht maken ze in hun (jeugd)werking gebruik van de technologie. 

Enkele getuigenissen:

“Onze businessloges kregen meerwaarde door de digitale schermen. Bedrijven kunnen zich nu écht tonen.”-  Beerschot 
“De beste investering ooit van onze club qua sponsoring .” - Eendracht Elene Grotenberge
“Met de digitale schermen realiseerden we 32 nieuwe sponsors op een maand. Een ongelooflijk succes.” - KSV Nieuwpoort 


Daarnaast treft Expo Sport Media een samenwerkingsakkoord met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor het weergeven van live-klassementen in de gewenste reeks. Een leuke extra voor de fan experience.

“We zijn trots op onze 97% klantentevredenheid65% van onze klanten heeft zijn investering namelijk binnen 3 maand al terugverdiend. De waarde die gegenereerd wordt voor lokale sponsors, is namelijk veel kostenefficiënter dan een grootschalige online campagne bij anonieme giganten als Facebook.” - Gregory Verdonck, oprichter Expo Sport Media


Investeer mee!

In tientallen sportclubs krijgen supporters nu al gerichte advertenties te zien van kmo’s uit hun eigen buurt. Binnenkort rolt Expo Sport Media ook een nationaal advertising-programma uit, waarbij kmo’s op nationaal, provinciaal of lokaal niveau over meerdere clubs kunnen adverteren.

Via WinWinner zoekt deze Vlaamse onderneming minimaal €50.000 en maximaal €100.000 om een ervaren commercieel profiel aan te werven om dit project mee te ondersteunen.

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 5,25% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 8% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing met twee jaar kapitaaluitstel. 
Via de videoschermen die Expo Sport Media aan sportclubs en verenigingen levert, kunnen deze hun sponsors meer zichtbaarheid geven. Meer dan 100 clubs - goed voor meer dan 500 schermen in Vlaanderen - sprongen al mee aan boord. Expo Sport Media beperkt zich niet tot kleine clubs; ook grotere namen uit de sportwereld zoals Beerschot en Westerlo gaan met het bedrijf in zee. Met Jean-Marie Pfaff die mee zijn schouders zet onder het concept, wil de onderneming nu haar groeiverhaal verderzetten. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Expo Sport Media houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €50.000 niet wordt bereikt vóór 7 februari 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op de eerste twee jaar kapitaaluitstel bij de crowdlening na) en terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening bij de winwinlening. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 100.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 100.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap. Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.
Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Kapitaaluitstel
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Edward De Paepe
[email protected]
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.