Projecten  - JobFunders


JobFunders

    Favoriet


  Zwevegem 
  


€53.500 gefinancierd

26 investeerders

133%
€40.000 min. - €100.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -384 dagen


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Card image cap


JobFunders is een jobplatform waarop iedereen jobzoekers en bedrijven met elkaar in contact kan brengen. Via een combinatie van refer-a-friend-acties, een poule van professionele recruiters en slimme technologie verloopt de rekrutering op het platform sneller en efficiënter. En bij een match valt er ook nog iets aan te verdienen!

Al meer dan 1.000 kandidaten, meer dan 50 bedrijven (o.a. Dovy Keukens, Edgard & Cooper) en meer dan 200 talentmatchers vonden al hun weg naar JobFunders. Via investeringen in o.a. development en marketing wil de onderneming haar concept nu verder commercialiseren.

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Bruto rente (jaarlijks)  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
  Converteerbaar  
Crowdlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil JobFunders maximaal €100.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Online jobplatform voor recruiters, jobzoekers en bedrijven
 • Bijzonder: iedereen die bijdraagt aan het tot stand komen van een jobmatch, kan er iets aan verdienen
 • Ervaren team met relevante ervaring in voornamelijk IT, HR en business development
 • Al meer dan 1.000 jobzoekers, meer dan 50 bedrijven en meer dan 200 talentmatchers op het platform
 • WinWinner (minimaal €40.000 en maximaal €100.000) maakt deel uit van financieringsmix voor investeringen in aanwervingen, ontwikkeling en marketing
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom JobFunders?

Rekrutering is geen makkelijke stiel. De juiste werknemer aan de juiste job koppelen vereist heel wat markt- en mensenkennis. Wanneer ondernemingen op zoek gaan naar nieuwe werkkrachten, weten ze dan ook dat ze voor een tijdrovend proces staan. Natuurlijk kunnen ze de taak ook uitbesteden aan selectiekantoren, maar die zijn vaak prijzig en leveren achteraf bekeken niet altijd de ideale match op.

JobFunders wil paal en perk stellen aan dat probleem. Dit jobplatform laat toe aan iedereen om jobzoekers en bedrijven met elkaar in contact te brengen, en er valt nog iets aan te verdienen ook! Door beloningen, refer-a-friend-acties, het professionalisme van recruiters en de efficiëntie van technologie te combineren, kunnen jobzoekers en bedrijven via JobFunders sneller aan elkaar gekoppeld worden.

“We werken volgens het principe van crowdstaffing: als je anderen of jezelf aan een jobmatch helpt of als je nieuwe gebruikers aanbrengt die later ook een job vinden via het platform, ontvang je een beloning.” - Mathieu Braekeveld, founder JobFunders


Activiteit

Op het online jobplatform JobFunders gaan sollicitanten, werkgevers en tout court iedereen die dat wil op zoek naar een match. Voor alle partijen zijn er voordelen te rapen:

 • Sollicitanten kunnen er niet alleen interessante vacatures vinden, maar ze kunnen ook een bonus op de kop tikken als ze zelf een bedrijf aanschrijven en aangeworven worden. Dus waarom zouden ze op een ander platform dezelfde job aanvaarden?
 • Talentmatchers kunnen een beloning verdienen door sollicitanten of bedrijven op het platform aan te sluiten en door een match te maken tussen werkgevers en sollicitanten. Freelance recruiters zijn de belangrijkste doelgroep voor dit referral-systeem van JobFunders
 • Bedrijven betalen selectiekantoren vaak 20 à 25% van een brutojaarloon als zij hen een nieuwe werknemer aanbrengen. Bij JobFunders ligt die kost een stuk lager; bedrijven betalen een vaste prijs, volgens een “no cure, no pay”-principe. Geen aanwerving? Geen kosten. Als er een match ontstaat, gaat een deel van het bedrag naar JobFunders, en de rest naar de sollicitant en/of de recruiter, afhankelijk van zijn/haar bijdrage in het tot stand komen van de match


Bedrijven kunnen door de geanonimiseerde database van sollicitanten bladeren en hun interesse in bepaalde profielen aangeven. Als het tot een match komt, betalen deze bedrijven een lagere kost omdat ze zelf de kandidaat hebben aangesproken.

“In ons bedrijf hebben we constante instroom nodig. Het feit dat we niet de juiste instroom bereikten of toch niet op de juiste manier, aan te hoge fees, heeft ons doen zoeken naar alternatieven. Zo zijn we bij JobFunders terecht gekomen. De tarieven, transparantie en het rechtstreekse contact zijn voor ons de grootste troeven, maar er zijn er nog veel natuurlijk.“ - Arne Debruyne, COO Qastan IT
“Dankzij een van de talentmatchers op JobFunders heb ik de weg naar mijn nieuwe job gevonden. Zij zien opportuniteiten die een ander nooit kan spotten. Bovendien is het super dat je rechtstreeks in contact komt met het bedrijf waar je solliciteert… en de startersbonus is natuurlijk ook mooi meegenomen.” - Niels, jobzoekerTractie

JobFunders lanceerde haar platform in mei 2022, voor aanwervingen in de regio Kortrijk-Roeselare. De drie doelgroepen vonden hun weg naar het concept al: meer dan 1.000 kandidaten, meer dan 50 bedrijven en meer dan 200 talentmatchers. Langs de bedrijvenkant vinden we al enkele bekende namen zoals keukenbouwer Dovy, dierenvoedingverkoper Edgard & Cooper en meubelzaak Molecule.

Sinds kort is JobFunders aan het uitbreiden naar Gent. Bovendien werd de onderneming recent nog geselecteerd voor Start it, het acceleratorprogramma van KBC.

JobFunders-founder Mathieu (rechts) en zijn Start it-gezellen

“We hebben een schaalbaar businessmodel met lage overheadkosten opgebouwd dat het rekruteringsproces decentraliseert. Op die manier kunnen we het aantal JobFunders-gebruikers makkelijk opschalen.” – Mathieu Braekeveld, founder JobFunders
The war for talent is going on. Toen ik in contact kwam met het idee van JobFunders, was ik direct verkocht. De belangrijkste voordelen voor mij zijn de kostprijs in vergelijking met de klassieke kanalen, de controle die je houdt en het feit dat je kan terugvallen op een heel brede groep van mensen die mee op zoek gaan naar de juiste kandidaat. Het is intussen bewezen dat dit een succesformule is voor ons!“ - Frederic Lietaer, eigenaar ELIET


Investeer mee

Nu de eerste stakeholders hun weg naar het platform van JobFunders gevonden, wil de onderneming inzetten op het commercialiseren van haar concept en actief worden in de rest van Vlaanderen. Daarom staan nu volgende investeringen op de planning:

 • Het voltijds aanwerven van talentmatchers die andere recruiters op het platform moeten krijgen
 • Het aanwerven van een digitale-marketingexpert
 • Verdere ontwikkeling van het platform
 • Advertenties op andere jobkanalen, sociale media… en zoekmachineoptimalisatie

Investeren in JobFunders kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 5,25% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 7,50% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar, jaarlijkse aflossing
Rekrutering goedkoper maken voor bedrijven en tegelijk recruiters, sollicitanten en doorverwijzers belonen voor hun rol bij een aanwerving, dat is de essentie van het crowdstaffing-concept JobFunders. Het schaalbare platform trok al bedrijven zoals Dovy en Edgard & Cooper aan en wil nu inzetten op o.a. commerciële investeringen om verder te groeien. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan JobFunders houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €40.000 niet wordt bereikt vóór 7 februari 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 100.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 100.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Financieel

Bijlagen

Updates

Minimaal doelbedrag bereikt & last call   31-01-2023

Het rekruteringsplatform JobFunders passeerde intussen het minimale doelbedrag (€40.000) van zijn campagne. Maar de crowdlendingrit van zaakvoerder Mathieu Braekeveld en zijn team komt nu stilaan ten einde.

Nog mee investeren? Daar heb je nog een kleine week de tijd voor.

Succes met de eindsprint, JobFunders!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Webinar in aantocht   10-01-2023

Op 19 januari om 12u15 organiseren JobFunders en WinWinner een webinar over de crowdlendingcampagne van het West-Vlaamse jobplatform.

Tijdens deze online sessie geeft zaakvoerder Mathieu Braekeveld meer info over de activiteiten en groeiplannen van JobFunders. Wij van WinWinner zullen de leningsmodaliteiten, rendementen en het investeringsproces toelichten.

Inschrijven? Dat kan via deze link.

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
We zijn vertrokken!   30-11-2022

Daar gaan we! De campagne van JobFunders staat nu online.

Bekijk alle info over de financieringszoektocht van de West-Vlaamse onderneming op ons platform!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach€53.500 gefinancierd

26 investeerders

133%
€40.000 min. - €100.000 max.
Crowdlening Winwinlening

5%-8% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Klaar om te investeren in JobFunders?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner