image HomeQube

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

HomeQube

Modulair, ecologisch en circulair: HomeQube is geen doorsnee projectontwikkelaar. De West-Vlaamse onderneming ontwikkelt een snelbouwconcept voor energiezuinig bouwen met het oog op de toekomst.

HomeQube leverde al succesvolle testprojecten af in West-Vlaanderen, nu willen Gert-Jan en Anthony de rest van het land laten kennismaken met hun innovatieve blik op (ver)bouwen.

Bedrijfsnaam HomeQube
Oprichtingsdatum 09/03/2021
BTW-nummer BE0764.849.651
Vennootschapsvorm NV
Locatie Klijtestraat 1, 8610 Kortemark
Activiteit Ecologische en modulaire projectontwikkelaar
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil HomeQube maximaal €80.500 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening") en de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening").


In een notendop 

 • Projectontwikkelaar in modulaire woningen 
 • Duurzame bouwtechniek op basis van houtmassiefbouw: ecologisch en circulair 
 • Flexibel bouwen in functie van de levensfase en het budget van de klant  
 • Snelle oplevering: Qubes worden samengesteld in productiehal  
 • Geslaagde pilootprojecten in West-Vlaanderen: gezinswoningen, stapelwoningen en garageboxen
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €80.500 om de naamsbekendheid van HomeQube te boosten via een marketingplan  
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening 


Waarom HomeQube?

HomeQube bouwt modulaire woningen voor elke levensfase. Zowel voor particulieren als investeerders in nieuwbouwprojecten wil de onderneming ecologische, flexibele en rendabele bouwformules aanreiken.

“Met HomeQube willen we als gamechanger optreden in de bouwwereld. We differentiëren ons op twee manieren: ons modulair bouwconcept enerzijds en de focus op ecologische, circulaire woonunits anderzijds.” - Gert-Jan Andries, co-founder HomeQube

3D-render van een modulair opgebouwde Qube


Activiteit 

De Qubes worden integraal in de fabriekshal samengesteld. De voordelen van deze modulaire werkwijze zijn legio: een verkorte bouwtijd, onafhankelijkheid van het weer en minder hinder voor de omliggende buren. Alles bij elkaar kan tot 50% sneller gebouwd worden in vergelijking met traditionele bouwwijzen. 

Modulair bouwen heeft verder ook de troef van flexibiliteit, rekening houdend met de levensfase, het budget en de gewenste leefkwaliteit van de klant. 

“Je kan onze Qubes makkelijk met elkaar combineren of uitbreiden. Of je nu plannen hebt voor een starters- of gezinswoning, aan je huis een extra ruimte wil toevoegen of droomt van een hobbyruimte of poolhouse in de tuin: ons concept past zich flexibel aan naargelang de wensen en het budget van de klant.” - Anthony Verhaeghe, co-founder HomeQube

Verder zijn de Qubes ook ecologisch opgebouwd. Hoe dit werkt? HomeQube maakt gebruikt van een innovatief bouwsysteem van meerlagige houtpanelen (CLT: Cross Laminated Timber). Deze soort massieve houtbouw zorgt er samen met een uitgekiend isolatiesysteem voor dat de Qubes volledig volgens Europese BEN-principes (Bijna-EnergieNeutraal) ontwikkeld worden. 

CLT is bovendien een circulair product. Het hout wordt nooit omgezet in afval en kan gerecycleerd worden in meubels of andere voorwerpen. Fabrikanten kunnen CLT composteren en inzetten als biomassa, waardoor het hout opnieuw in zijn natuurlijke habitat terechtkomt. 


Team 

Gert-Jan Andries en Anthony Verhaeghe delen een jarenlange passie voor bouwprojecten. Voordat ze samen begonnen te ondernemen, fungeerde het duo als projectmanager en bouwpromotor.

“In 2019 besloten we om onze discussies en ideeën over de toekomst van de bouwsector een concrete invulling te geven met HomeQube. Twee jaar later gingen we echt van start. Met dit bouwconcept willen we iedereen een betaalbare, ecologische woning laten bouwen.” - Gert-Jan Andries, co-founder HomeQube

Oprichters Gert-Jan Andries en Anthony Verhaeghe


Tractie

Anthony en Gert-Jan slaagden er in om vanaf het eerste bestaansjaar van HomeQube enkele units te ontwikkelen, te bouwen én te verkopen

In Gits presenteert HomeQube 3 ruime gezinswoningen en 12 prefabgarages, terwijl in Moerkerke 4 stapelwoningen aangeboden worden. In Houthulst loopt nu een verkaveling voor nog eens 12 woningen. 

Om haar duurzame visie kracht bij te zetten, werkt HomeQube voor al haar realisaties samen met Go Forest. Voor elk project wordt de grootte van het bewoonbare perceel geplant in bomen. 

3D-render van een modulair opgebouwde Qube 


Investeer mee!

Met HomeQube startten Gert-Jan en Anthony een ambitieus bouwconcept. De testprojecten met de Qubes lopen vlot: deze vastgoedprojecten werden gefinancierd met eigen middelen en via bancaire leningen.

De naamsbekendheid is er evenwel nog niet, daarom werd besloten om ook een crowdlendingcampagne op te starten. Via minimaal €50.000 en maximaal €80.500 bij WinWinner beoogt HomeQube de nodige financiering om een strategisch marketingplan uit te rollen. 

De investeringen zullen gebruikt worden om:

 • brand awareness op te krikken, via on- en offline media
 • 3D-renders te ontwikkelen om de Qubes te presenteren

Investeren kan via:

 • de winwinlening: 1,50% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante of eenmalige aflossing
 • de crowdlening: 6% brutorente, looptijd 4 jaar. Jaarlijks constante aflossing. Aangezien HomeQube in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek alles over deze maatregel op deze pagina.
Een snelbouwconcept voor energiezuinig bouwen met het oog op de toekomst: HomeQube brengt een frisse wind in de bouwsector. Op één jaar tijd realiseerde de onderneming al de eerste pilootprojecten, nu wil ze de voordelen van haar modulaire werkwijze bij een breder publiek aanprijzen. Investeer jij mee in dit West-Vlaamse groeibedrijf? 


Wees je bewust van de risico’s

Een investering onder de vorm van een achtergestelde lening houdt bepaalde risico’s in. Lees alvast de voornaamste risico’s even na.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €50.000 niet wordt bereikt vóór 29/06/2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.
 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de investering of niet behalen van verwacht rendement: In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het mogelijk dat je de bedragen waarop je aanspraak maakt niet kan recupereren. Je loopt dus het risico jouw investering gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen.
 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van zijn of haar financiële toestand op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.
 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de investeerder op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn/haar investering. Immers, de investeerders zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de investeerders zijn voldaan. De investeerders genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de investeerders ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij.
 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de investeerder de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de investeerders hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen.
 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit in het geval van overmacht, waarbij de terugbetaling gebeurt tegen marktwaarde en zonder afhouding van extra kosten. In geval dat er geen overmacht kan worden ingeroepen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: (1) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en (2) de investeerder wordt in geen enkele mate benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de investeerder (hierbij zal de investeerder in concreto worden vergoed door middel van terugbetaling van de nominale waarde van het schuldinstrument inclusief de pro-rata verworven interesten), en (3) er worden geen kosten aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.
 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijke rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan of hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een investering in een lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.
 • Geen verhandelbaarheid: De investeerders zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.
 • Fiscaliteit: Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de investeerder. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de investering voor de investeerder verminderen. De investeerder moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een investeerder die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De investeerders moeten zich er echter van bewust van zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kan leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de investeerder. De investeerder moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen. Deze vrijstelling van roerende voorheffing is alleen van toepassing op de crowdlening.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Aaron Moerman
aaron@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.